Privacy

Privacy beleid G. Blom Internationaal Transport V.O.F.

G. Blom Internationaal Transport is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Transportbedrijf G. Blom Internationaal Transport geeft in deze privacy verklaring uitleg over het gebruik van persoonsgegevens en uw rechten.

Onze missie is het aanbieden van duurzame en betrouwbare logistieke diensten.

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van onze missie.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij in onze rol van handelspartner/werkgever vertrouwelijk en zorgvuldig om met klant-, leveranciers-, sollicitanten- en werknemersgegevens.

MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

G. Blom Internationaal Transport verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van haar logistieke diensten.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van klanten, leveranciers, sollicitanten en medewerkers overeenkomstig vastgestelde doeleinden en rechtsgronden die in deze privacyverklaring nader zijn uitgewerkt.

Wij verwerken gegevens voor het versturen van facturen en het afhandelen van uw betaling.

Wij verwerken gegevens om met u te kunnen communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening en/of opdracht uit te kunnen voeren.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

G. Blom Internationaal Transport verwerkt de volgende gegevens: Naam, voornaam, voorletters, geslacht, adres en woonplaats. E-mail en (mobiele) telefoonnummer.

Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals ras, politieke voorkeur, geloofsovertuiging, etc.)

Gegevens rondom sollicitatie worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het werven van personeel ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten. Wij verwijderen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieperiode. Wij vragen uw toestemming wanneer wij sollicitatiegegevens langer willen bewaren voor een periode van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van administratieve doeleinden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij hebben echter ook te maken met wetgeving ten aanzien van minimale bewaartermijn ten behoeve van administratieve doeleinden. De wettelijke fiscale bewaartermijn is minimaal 7 jaar.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

G. Blom Internationaal Transport gebruikt alleen technische en functionele cookies om onze website goed te laten werken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Alleen onze medewerkers die dat voor hun functie vereisen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Daarnaast heeft onze ICT dienstverlener toegang tot onze systemen om beheer en onderhoud uit te kunnen voeren (zie ook hierna onder het kopje ‘delen van persoonsgegevens met derden’)

Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers ook tot geheimhouding. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

G. Blom Internationaal Transport verkoopt uw gegevens niet aan derden.

G. Blom Internationaal Transport verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (waaronder onze ITC dienstverlener), sluiten wij een verwerker overeenkomst om ter zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  G. Blom Internationaal Transport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, DOORSTUREN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door G. Blom Internationaal Transport en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of aan andere door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@gblom-transport.nl We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek. Bij grote of complexe verzoeken wordt deze termijn met één maand verlengd.

  1. Blom Internationaal Transport wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ ONZE GEGEVENS BEVEILIGEN

G. Blom Internationaal Transport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. Dit betreffen zowel technische als organisatorische maatregelen. Zo worden uw gegevens opgeslagen op een server die wij in beheer hebben bij onze ITC dienstverlener. Daarnaast gebruiken wij alleen betrouwbare standaard bedrijfssoftware voor de registratie van uw gegevens (waaronder o.a. Microsoft Office).

Wij hebben met onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring afgesloten.

Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS

G. Blom Internationaal Transport V.O.F.
Homoetsestraat 19
4024 HG  Eck en Wiel
Tel. 0344693746
Email: info@gblom-transport.nl

Eck en Wiel, augustus 2023